Quotes are Delayed

 
 
 
 
 

Regler Och Villkor

Dubaifxm.trade ägs ensam av dubai fxm limited, beläget I govant building, po box 1276, port vila, vanuatu.

du bör läsa dessa användarvillkor noga innan du fyller I registreringen (och I förekommande fall installationen av företagets egenutvecklade programvara). Genom att klicka på acceptera eller jag håller med eller fortsätter, och därmed registrerar och / eller använder företagets tjänster, bekräftar och bekräftar du att du har läst dessa användarvillkor och licensavtal för slutanvändare, att du förstår innehållet , och att du samtycker till att vara bunden av alla dess villkor. Om du inte godkänner några eller alla villkoren I detta avtal, får du inte tillgång till eller använda den här webbplatsen.

1. Företaget, dubai fxm limited, är engagerat I driften av ett onlinesystem som underlättar genomförandet av vissa transaktioner av finansiella kontrakt (enligt definitionen nedan) genom att använda olika plattformar och dubai fxm limited-namn (hädanefter kallat dubai fxm limited ). Detta avtal gäller både bolagets webbplats och dubai fxm limited system (enligt definitionen nedan) samt det elektroniska innehållet och eller den programvara som för närvarande finns på webbplatsen som ger dig information om realtid om priserna på de finansiella kontrakten ( som definieras nedan) och / eller växelkurserna för internationella valutor samt med dubai fxm limited system (enligt definitionen nedan) för genomförandet av finansiella kontrakt (enligt definition nedan) och / eller valutahandelstransaktioner (nedan kallade som: service (er)) och alla andra funktioner, innehåll eller tjänster som företaget kan lägga till I framtiden. Bolaget tillhandahåller tjänsterna direkt till sina kunder och / eller ibland med hjälp av auktoriserade lokala representanter. Den representant som är tillämplig på ditt land, om en är tillgänglig, finns listad I den bifogade utsettsrepresentantutställningen. Om bolaget har en lokal representant kan bolaget delegera till sådana företrädare eventuella befogenheter och / eller myndigheter som den anser lämpliga och nödvändiga ibland I samband med den lokala verksamheten I dubai fxm limited-systemet I ditt land bosättning.

2. Följande termer som används I detta avtal ska ha den innebörd som är anknuten bredvid dem, om inte annat anges I detta avtal.

2,1. System: ett elektroniskt system som är utformat för att underlätta handeln med finansiella kontrakt via internet med dubai fxm limited-plattformen enligt definitionen ovan, under förutsättning att alla villkor I detta avtal och villkoren I handelshandboken (enligt definitionen nedan) överensstämmer med en integrerad del en del av avtalet

2,2. Finansiellt kontrakt eller kontrakt innebär ett avtal om att köpa forex, cfd eller annat finansiellt erbjudande som bolaget kan erbjuda av systemet från tid till annan till sina kunder.

2,3. “Cryptocurrency or Crypto” shall mean a cryptocurrency is a digital or virtual currency that uses cryptography for security. A cryptocurrency is difficult to counterfeit because of this security feature. Many cryptocurrencies are decentralized systems based on blockchain technology, a distributed ledger enforced by a disparate network of computers. A defining feature of a cryptocurrency, and arguably its biggest allure, is its organic nature; it is not issued by any central authority, rendering it theoretically immune to government interference or manipulation.

2,4. Kontraktspris: de priser som systemet erbjuder och baseras på vägledande räntor som tillhandahålls av olika finansiella informationssystem som de aktuella uppdaterade skattesatserna för avtal av tillämplig art på finansmarknaderna.

2,5. Med marknader avses internationell finansiell, råvaror och andra tillämpliga marknader där kontraktsräntor fastställs för frihandel och andra marknader där olika finansiella tillgångar handlas.

2,6. Med affärsdag avses en kalenderdag som börjar kl. 00:00 Och slutar klockan 23:59 gmt.

2,7. transaktion betyder köp / försäljning av ett finansiellt kontrakt till fast pris.

2,8. Med stängning avses en omvänd transaktion som syftar till att stänga ett öppet läge (försäljning av tidigare förvärvad finansiell kontrakt och vice versa) med en summa eller en kvantitet som är identisk med den som spenderades I den ursprungliga transaktionen samma arbetsdag.

2,9. Säkerhet betyder den initiala summa som du har deponerat hos bolaget efter avdrag för förlust, avdrag för medel som du har tagit tillbaka, plus vinster som härrör från transaktionerna.

2,10. Handelshandbok: den manuella beskrivningen av förfarandena och villkoren för utförandet och genomförandet av transaktionerna

3. Medlemskapsberättigande

Bolagets tjänster är tillgängliga och får endast användas av personer eller företag som kan bilda juridiskt bindande kontrakt enligt gällande lagar I sitt hemland. Tjänsterna är dessutom inte tillgängliga för personer under 18 år eller på annat sätt under lagstadgad ålder eller som inte kan genomföra juridiskt bindande avtal enligt lagar I sitt bosättningsland (minderåriga). Om du är mindreårig får du inte använda den här tjänsten. För att undvika tvivel ska bolaget inte ansvara för någon obehörig användning av sina tjänster av minderåriga på något sätt eller på sätt. Tjänsterna är dessutom endast tillgängliga och kan endast användas av personer som har tillräcklig erfarenhet och kunskap I finansiella frågor för att kunna utvärdera meriterna och riskerna med att förvärva finansiella kontrakt via denna webbplats och har gjort det utan att förlita sig på någon information finns på denna sida. För att ta bort eventuella tvivel är bolaget inte skyldigt att verifiera och / eller kontrollera om du inte har tillräcklig kunskap och / eller erfarenhet eller ansvarar för eventuella skador och / eller förluster som uppkommit av dig till följd av otillräckliga kunskap och / eller erfarenhet. Vidare klargörs härmed att bolaget inte är, och ska inte, på något sätt ansvara för all information som publiceras på egen hemsida eller av andra, och varje publicerad eller refererad information bör betraktas som ogrundad information för att hantera din verksamhet och risker. Vi betonar starkt att du måste se till att all information som krävs av dig har kontrollerats och bekräftats av dig själv, via oberoende informationskällor till din tillfredsställelse innan du själv utförde på webbplatsen.

Om du inte har kunskapen och / eller erfarenheten och / eller personligen utvärderade data eller exekvera transaktioner baserade på en lärd grund, använd inte vår hemsida eller system.

4. Kontot

4,1. Vid genomförandet av detta avtal ska bolaget skapa ett konto I ditt namn och äganderätt I systemet. Kontot och andra relevanta uppgifter ska överensstämma med de uppgifter som lämnas av dig, vilket kommer att krävas av företaget från tid till annan. Du måste se till att informationen som lämnas av dig själv är fullständig, sann och korrekt. Härmed klargörs att tillhandahållande av vilseledande uppgifter kan betraktas som ett brott och medföra omedelbar upphörande av verksamheten I ditt konto eller omedelbar nedläggning. Du bekräftar att när företaget har slutfört din identifieringsprocess kan det anmäla dig som mottagare på det konto som innehas av det finansiella institut som bolaget deponerar säkerhetsfonderna I belopp upp till det kreditbelopp som registreras I ditt konto på systemet från tid till annan, och för det ändamålet kan överföra identifieringsuppgifter som tillhandahålls av dig själv.

4,2. Genom att godkänna alla villkoren I detta avtal godkänner du och bemyndigar företaget till dess att skriftligt meddelande I strid med effekten erhålls från dig av bolaget för att genomföra order och aktiviteter enligt dina instruktioner eller enligt instruktioner tillhandahålls av din vederbörligen bemyndigade ombud skriftligen och / eller muntligt I enlighet med de befogenheter som beviljats ​​företaget enligt detta avtal och / eller för tillhandahållandet av tjänsterna.

4,3. För att ta bort eventuella tvivel är utförandet av alla transaktioner I kontot underkastat insättningen av säkerheterna av dig. Bolaget ska inte tillåta dig att genomföra någon transaktion utan den nämnda insättningen och / eller om säkerheten inte är tillräcklig för genomförandet av en sådan transaktion, med förbehåll för bolagets policy från tid till annan. För att undanröja eventuella tvivel om bolaget tillåter dig att börja handla innan den mottar en bekräftelse på insättning av säkerheter av dig och I själva verket inga säkerheter har deponerats ska bolaget ha rätt att dra av från eventuella vinster som du erhållit belopp som borde ha deponerats som säkerhet innan du påbörjat handeln. Samtliga medel ska innehas av bolaget för dig och bolaget kan deponera sådana medel med något finansiellt institut inklusive men inte begränsat till att sådana medel används som säkerhet för e bolagets transaktioner. Om en transaktion ska äga rum och av någon anledning det inte finns tillräckliga säkerheter I ditt konto, ska bolaget ha rätt att minska din exponering I nämnda transaktion och / eller närma dig för att rätta till sådana obligatoriska säkerheter och / eller kräva full betalning för eventuella brister som har uppstått vid din transaktion, som inte omfattades av tillräckliga säkerheter. Det uttrycks härmed uttryckligen att bolagets ovan nämnda rättighet inte förpliktar dig att minska din exponering I någon transaktion och du får inga fordringar gentemot företaget om dina förluster till följd av minskningen eller minskningen av din exponering I någon särskild transaktion av bolaget.

4,4. För att undanröja eventuella tvivel klargörs det härmed att bolaget efter eget gottfinnande kan ändra formulär gång för gång villkoren för användningen av systemet, omfattningen av dess tjänster och summan av säkerheter som krävs för genomförandet av transaktioner av dig, utan föregående meddelande. En sådan ändring av reglerna som görs medan webbplatsen är I bruk gäller emellertid inte retroaktivt och gäller endast för förvärv av finansiella kontrakt som görs efter en sådan förändring.

4,5. Vid öppnandet av kontot ska företaget utfärda en konfidentiell personidentifikationskod (nedan kallad adresskoden) som används av dig för att driva ditt konto via internet. Du förbinder dig härmed oåterkalleligt att skydda åtkomstkoden och härmed avstå alla fordringar gentemot företaget om obehörig användning av åtkomstkoden.

4,6. Förvärv av finansiella kontrakt via systemet måste ske I enlighet med den senaste versionen av villkoren som presenteras på denna webbplats. För att undanröja eventuella tvivel kan bolaget ändra, ändra eller annullera någon del av dessa villkor och deras verkan kommer från det datum då de ändrade villkoren har lagts in på webbplatsen. Förvärv av ett finansiellt kontrakt är avslutat när finansavtalet har anpassats, premien (eller patenten, beroende på vad som är fallet) har beräknats och betalningen har verifierats.

4,7. Bolaget förbehåller sig rätten att retroaktivt justera spridningen som tillämpas på de positioner där ett spridning är ett felaktigt och inte överensstämmande med det som publiceras på vår webbplats på grund av ett tekniskt / mänskligt fel.

4,8. Varje handel är föremål för kostnaden för spridningar och provisioner vid öppnandet och till bytet som tillämpas varje natt till en kostnad av 0,015% och upp till 2% på kryptokurrency.

Rollover definition

Rollover kallas också swap. Det är det ränta som betalas eller för att hålla en position över natten. Varje världsvaluta har en räntesats som är kopplad till den. Eftersom forex handlas I par innebär varje handel inte bara två olika valutor, men också två olika räntor. Om räntan på den valuta du köpte är högre än räntan på den valuta du sålde, tjänar du rollover (positiv roll). Om räntan på den valuta du köpte är lägre än räntan på den valuta du sålde, betalar du rulla (negativ rulle). Rollover kan lägga till en betydande extra kostnad eller vinst till din handel beroende.

Rollover-exempel

när du köper eur / usd-paret köper du euron och säljer amerikanska dollar för att betala för det. Om euron är 1,00% och amerikanska räntan är 0,25% köper du valutan med högre ränta, och du kommer att tjäna rollover – cirka 0,75% på årsbasis. Omvänt säljer du eur / usd-paret, du säljer valutan med den högre räntesatsen, och du betalar överlåtelse – cirka 0,75% på årsbasis, eftersom du betalar euro-räntan och tjänar amerikanska räntan.

Rollover bokningstider

Början och slutet av valutahandelsdagen anses vara 00:00 (gmt) av våra servrar. Alla positioner som är öppna klockan 00:00 (gmt) skarpa anses vara hållna över natten och är föremål för rollover. En position öppnad klockan 00:01 (gmt) är inte föremål för rollover till nästa dag, medan en position öppnad klockan 23:59 (gmt) är föremål för rollovergång klockan 00:00 (gmt).

En kredit eller debet för varje position öppnad klockan 00:00 (gmt) visas I ditt konto och tillämpas direkt på ditt kontosaldo.

Helger och helgdagar
de flesta banker över hela världen är stängda på lördagar och söndagar, så det finns ingen roll över dessa dagar, men de flesta banker har fortfarande intresse för lördag och söndag. För att mäta för detta bokar valutamarknaden tre dagars rollover på onsdagar, vilket gör en typisk onsdags rollover tre gånger beloppet. Observera att för vissa instrument tillämpas tre gånger på fredag. Det finns ingen övergång på helgdagar, men det finns en extra dag värd att rulla över två arbetsdagar före semestern. Typiskt händer semesterovergång om någon av de valutor som handlas har en stor semester. Därför stänger presidentens president I usa den 21 februari amerikanska banker och en extra dag med rollover läggs till 00:00 (gmt) den föregående arbetsdagen för alla usa-par.

Bonus regler och villkor

Bonuspolicy

5,1. Dubai fxm limited erbjuder ett antal attraktiva belöningsfunktioner till sina nya och befintliga kunder. Bonusar och engångsbelopp som betalas till kunder är en del av dubai fxm: s kampanjprogram. Dessa bonusar har begränsade tidsbegränsningar och villkoren I samband med eventuella bonusbelöningar vilka kunder kommer att få möjlighet att överväga innan de accepterar något bonus erbjudande, kan ändras.

5,2. Bonusbeloppet kan inte användas för uttag till slutet av term eller period. Längden på en term eller period varierar från tillgång till tillgång; vänligen kolla vår hemsida www.dubaifxm.trade för mer information. Vid slutet av term eller periode kommer kunden endast att kunna ta ut ett bonusbelopp om kunden har omsatt en omsättning motsvarande 5000 fem tusen gånger det sammanlagda värdet av kundens ursprungliga insättningsbelopp och bonusbelopp. Om kunden exempelvis deponerat $ 1000 (en tusen) och fick en bonus på $ 250 (tvåhundra och femtio) måste kunden uppnå: (1000 + 250) x 5000, då en totalomsättning på $ 6.250.000 innan han är berättigad att dra tillbaka vilket belopp som helst vid slutet av terminen.

5,3. Från det datum då du mottar din bonus börjar din volymandel att räkna med volymen för bonusuttagning.

5,4. Eventuella uppgifter om bedrägeri, manipulation, återbetalningsarbitrage eller annan form av bedräglig eller bedräglig verksamhet baserad på bonusutbetalningen kommer att göra kontot inaktivt tillsammans med alla vinster eller förluster som ackumuleras.

5,5. Kunden accepterar att endast acceptera 1 (en) inledande bonus när man öppnar ett konto med dubai fxm-alternativ.

5,6. kunder är förbjudna att öppna flera konton hos dubai fxm limited för det enda syftet att njuta av mer än en introduktionsbonus. Duplikat konton kan stängas utan föregående meddelande. Dubai fxm behåller någon bonus som tilldelats kunden, eventuella intäkter kommer att förverkas, och eventuellt belopp som deponeras av kunden kommer att returneras till kunden I enlighet därmed.

5,7. Kunden är inte skyldig att acceptera någon bonus som erbjuds av dubai fxm limited, alla bonusar är valfria. Under kundens första insättning kan kunden välja att inte acceptera en bonus. Under dessa omständigheter är kunden inte bunden till villkoren för bonusar. Om kunden felaktigt accepterar en bonus måste kunden meddela en medlem av vårt kundsupportteam inom 5 arbetsdagar efter felaktigt godkännande av bonusen. Under sådana omständigheter kommer dubai fxm limited att ta bort bonusen från kundens konto och klienten ska inte hållas till bonusvillkoren. Alla övriga villkor gäller dock fortfarande. Klienten får inte ha placerat mer än 2 affärer sedan felaktigt accepterat bonusen för att bonusen ska tas bort från kundens konto.

5.8 Första fem (5) skyddade positioner:

Ftd5-erbjudandet är tillgängligt för kunder som:

1. Öppnar ett nytt konto med dubai fxm limited utan att ha ett befintligt konto.

2. Deponera usd / eur 200,00 (tvåhundra us-dollar) eller mer.

3. Använder inte expert advisor (ea).

4. Bedrägliga, flera eller felaktigt slutförda applikationer accepteras inte. Ftd5-erbjudandet omfattar följande:

5. Endast de första fem (5) positionerna, med hävstång på upp till 1:20, kommer att skyddas.

6. Värdet för minimipositionens storlek är 0,05 = 5000 (tusen) basvalutaenheter och det maximala lägesvärdet är 0,10 = 10,000 (tio tusen) basvalutaenheter eller motsvarande en exponering på upp till us $ 10.000 (us-dollar tio tusen ) I fall av råvaror eller cfd. Vid en exponering som är större än den som anges ovan förbehåller sig dubai fxm rätten att ändra positionsbeloppet.

7. De skyddade positionerna ska stängas automatiskt inom 48 till 72 timmar efter öppningsdatumet. I händelse av att det inte görs kommer de aktuella positionerna inte att skyddas längre.

8. Eventuella pengar som förlorats från de första fem (5) affärerna krediteras tillbaka till kontot.

9. Eventuella medel från de första fem (5) handlarna tillhör kunden.

5.9 The bonus is to be considered an aid to improve operations and the company can remove the bonus at any time.

In the event of a complaint by the customer, the bonus can be revoked immediately without any justification and without any limit if there are or not open positions on the trading account.

6. Bolaget garanterar härmed och åtar sig att

6,1. Den har nödvändiga kunskaper och know-how för att tillhandahålla tjänsterna.

6,2. Under inga omständigheter ska bolaget eller någon på dess vägnar agera eller anses vara agerande som agent / förvaltare / mäklare för dig när du utför transaktioner I systemet.

6,3. Inte för närvarande eller I framtiden ska det ge någon ekonomisk rådgivning till dig eller någon av sina kunder och ingen information som finns på bolagets webbplats kan betraktas som finansiell rådgivare för något ändamål. För att undanröja eventuella tvivel är information som anges på webbplatsen, system och / eller e-postmeddelanden eller nyhetsbrev som sänds av bolaget I samband med tjänster eller finansiella marknader inte avsett att användas som finansiell eller investeringsrådgivning och bolaget tar inget ansvar I detta avseende ska inte företaget ta något ansvar för noggrannheten eller fullständigheten av den information som tillhandahålls på denna webbplats. Det är ditt ansvar att göra alla oberoende förfrågningar som du anser vara lämpliga innan du fattar något ekonomiskt beslut.

6,4. Den är inte ansvarig på något sätt för några påståenden, drag, bestridanden, förluster, utgifter, skador etc. Som uppkommit av dig till följd av ditt beroende av information som lämnats av företaget.

6,5. Den maximala förlust som du kan ådra sig med systemet är det belopp som du betalat till företaget som säkerhet och / eller några belopp I ditt konto som du brukade köpa finansiella kontrakt.

6,6. Bolaget tillhandahåller inte en marknad bland eller mellan kunder för investeringar, värdepapper, derivat eller spekulationer. Varje finansiellt kontrakt som du köper via systemet är ett individuellt avtal mellan dig själv och företaget och det är inte en säkerhet, det är inte överförbart, förhandlingsbart eller tilldelat till eller med någon tredje part.

7. Bolagets rättigheter avseende driften av ditt konto

företaget förbehåller sig rätten att avbryta driften av denna webbplats eller delar av den under följande omständigheter:

7,1. När, som en följd av politiska, ekonomiska, militära eller monetära händelser (inklusive ovanlig marknadsvolatilitet eller illikviditet) eller omständigheter utanför bolagets kontroll, ansvar och makt, ska den fortsatta användningen av denna webbplats eller systemet inte vara rimligt genomförbar utan att väsentligt och negativt påverka och skada dina intressen eller företaget, eller om företaget, enligt eget gottfinnande, inte kan beräkna ett pris för finansiella vadslagningskontrakt eller

7,2. När det finns ett sammanbrott I de kommunikationsmedel som normalt används för att bestämma priset eller värdet av något av de finansiella vadslagningskontrakten eller där priset eller värdet av någon av de ekonomiska vadslagningskontrakten inte kan omedelbart eller exakt fastställas eller

7,3. När företaget har anledning att misstänka att systemet missbrukats av dig eller att du har använt vissa medel för att påverka eller manipulera systemet I allmänhet eller priset för ett visst kontrakt I synnerhet.

7,4. Under sådana omständigheter, utom I fall av missbruk eller manipulering av systemet, kan bolaget efter eget gottfinnande (med eller utan förvarning) stänga dina öppna ekonomiska vadslagningskontrakt till priser som den anser vara rimliga och rimliga vid en sådan tidpunkt och nej påståenden kan underhållas mot bolaget I anslutning därtill.

vid missbruk eller manipulering av systemet kan bolaget efter eget gottfinnande vidta de åtgärder som den anser lämpliga och lämpliga under dessa omständigheter.

8. Du garanterar härmed och åtar dig att

8,1. Alla uppgifter som du lämnat till företaget är sanna, fullständiga och korrekta och att du är en vuxen över 18 år (eller den önskade lägsta åldern I ditt hemland) så att du kan vara juridiskt bunden av villkoren I detta avtal och att du är en erfaren investerare som har tillräcklig ekonomisk kunskap och erfarenhet att förstå och självständigt utvärdera riskerna med de aktiviteter som avses I detta avtal.

8,2. Du ska vara ensam ägare och mottagare av kontot.

8,3. Du erkänner och förstår att företaget är verksamt och reglerat enligt gällande lokala lagar och regler I vanuatu. Du är medveten om och du bekräftar härmed att bolaget inte kan kontrollera dina handlingar och du måste göra nödvändiga förfrågningar om den rättsliga statusen för dina aktiviteter och gällande lokala lagar och förordningar, som för närvarande gäller på din bostadsort och följa sådana lagar och förordningar. Du förstår att lagar om finansiella kontrakt varierar över hela världen och det är din enda skyldighet att se till att du följer alla lagar, föreskrifter eller direktiv som är relevanta för ditt bosättningsland med avseende på användningen av webbplatsen och / eller systemet. För att undvika tvivel innebär en faktisk förmåga att komma åt företagets webbplats inte nödvändigtvis att tjänsterna och dina aktiviteter är lagliga enligt lagar, förordningar eller direktiv som är relevanta för ditt hemland. Du bekräftar härmed efter att ha utfört de nödvändiga förfrågningarna att det inte finns någon rättslig begränsning som utesluter att du använder systemet eller utför transaktioner som beskrivs I denna överenskommelse. För att ta bort eventuella tvivel ska tjänsterna inte användas där de är olagliga att använda, och bolaget förbehåller sig rätten att vägra att tillhandahålla och / eller avbryta tjänster helt eller delvis till någon när som helst, I egen regi skönsmässig bedömning utan orsak, inklusive men inte begränsat till händelser där bolaget lär dig att du utför aktiviteter som inte regleras enligt lagen I din bostadsort.

8,4. Alla medel som du har deponerat på ditt konto från tid till tid, har ett rättsligt ursprung, är inte intäkter från brott, inklusive men inte begränsat till, intäkter från narkotikahandel eller handel med andra förbjudna ämnen eller intäkter från olagliga vapenhandelar, olagligt spelande, prostitution, terrorfonder etc. För att undanröja eventuella tvivel investeras inte pengar från dig, värdepapper, terminer, valutor, derivat eller andra investeringar, för din räkning av bolaget eller någon för dennes räkning. Sådana pengar används som säkerhet för dina transaktioner I systemet.

8,5. Du är medveten om de risker som är förknippade med utförandet av de transaktioner som beskrivs I detta avtal och du har läst och förstått avsnittet riskfaktorupplysning längst ner på denna sida, vilket utgör en integrerad del av detta och du godkänner alla dess villkor.

8,6. Du bekräftar att du är ensam ansvarig och personligen ansvarig för alla handlingar och order som ska utföras I ditt konto, inklusive avveckling av transaktioner, oavsett om du utför dig personligen, någon familjemedlem, någon annan tredje part som har få tillgång till ditt konto, eller av din agent eller advokat eller företagets anställda som utför dina beställningar. Du är vidare överens om att varken bolaget eller dess anställda eller någon på dess vägnar är ansvariga på något sätt för resultatet eller följderna av sådana åtgärder och / eller order. Du är ansvarig för att du och du ensam ska kontrollera tillgången till ditt konto och att inga minderåriga får tillgång till handel på systemet. Under alla omständigheter förblir du helt ansvarig för alla positioner som handlas på ditt konto och för alla kreditkortstransaktioner som är inskrivna på webbplatsen för ditt konto. Du ska också ersätta bolaget för alla kostnader och förluster av något slag, oavsett vilket som kan uppstå av bolaget som ett resultat, direkt eller indirekt, om ditt underlåtenhet att utföra eller avgöra en sådan transaktion.

8,7. Du är medveten om att bolaget inte tillhandahåller någon utrustning eller är det en internetleverantör och därför är det inte direkt eller indirekt ansvarigt för eventuella fel I någon form och natur, på ditt ändamål eller någon annan utrustning som inte tillhandahålls av företaget och / eller eventuella fel på internetanslutningen och / eller eventuella program eller programvaruproblem och / eller fel inklusive men inte begränsat till förseningar I överföringen av dina beställningar eller det försenade kvittot därav. Du ska vara ansvarig för att tillhandahålla och behålla de medel för att komma åt webbplatsen, vilket kan innefatta utan begränsning en persondator, modem och telefon eller annan åtkomstledning. Du ska vara ansvarig för alla åtkomst-, service-, licens- och abonnemangsavgifter som krävs för att ansluta till webbplatsen och ta ut alla avgifter som uppstår för att komma åt sådana system. Du tar vidare alla risker I samband med användning och lagring av information på din dator eller på någon annan dator genom vilken du får tillgång till webbplatsen och tjänsterna (nedan kallad dator eller din dator). Du representerar och garanterar att du har genomfört och planerar att driva och behålla lämpligt skydd I samband med säkerheten och kontrollen av tillgång till din dator, datavirus eller andra liknande skadliga eller olämpliga material, enheter, information eller data. Du godkänner att företaget inte på något sätt är ansvarigt I händelse av misslyckande eller skada eller förstörelse av dina datorsystem, data eller register eller någon del därav eller för förseningar, förluster, fel eller försummelser som uppstår på grund av felet eller felaktig hantering av någon telekommunikation eller datorutrustning eller programvara. Du får inte överföra till eller på något sätt, oavsett om det är direkt eller indirekt, att företaget eller någon av dess onlinetjänstleverantörer utsätts för något datorvirus, skadligt eller olämpligt material, eller en apparat som är lika skadlig.

8,8. Avbryt funktionsmissbruk

avbrytningsfunktionen gör att klienten kan avbryta sin position inom några sekunder efter utförandet.

användningen av avbokningsfunktionen kommer att betraktas som ett systemmissbruk om kundens avbrott positioner tillkommer 20% av antalet genomförda alternativ under en handelsperiod.

plattformen förbehåller sig rätten att avbryta en position som resulterar I att avbryta missbruk eller att avbryta klientkontot, om ett sådant missbruk upptäcks.

8,9. Du bekräftar och bekräftar att företaget inte representerar, garanterar eller garanterar att: (i) du kommer att kunna komma åt eller använda webbplatsen ibland eller på platser du väljer, eller att företaget kommer att ha tillräcklig kapacitet för webbplatsen som helhet eller på någon geografisk plats och (ii) webbplatsen kommer att ge oavbruten och felfri service. Du bekräftar och bekräftar vidare att bolaget inte ansvarar för att det inte går att genomföra order och krav på grund av fel I driften av informationssystem som orsakats av fel av något slag.

8,10. Du ska vederbörligen anmäla dina aktiviteter till någon tillämplig skatt eller annan myndighet, vilket kan krävas av lagar som är tillämpliga på dig eller ditt hemland och du ska betala alla tillämpliga skatter, avgifter, statliga avgifter och avgifter som är förknippade med dina konto inklusive eventuella avdrag vid källan och du lämnar eventuella anspråk mot bolaget I detta avseende.

8,11. Du får inte missbruka denna webbplats eller systemet för penningtvätt. Bolaget använder sig av bästa praxis mot penningtvätt, vilket kan ha flera effekter på dig. Bolaget förbehåller sig rätten att vägra att göra affärer med, att sluta att göra affärer med, och att omvända transaktioner hos, kunder som inte accepterar eller följer de här penningtvättprocesserna. Tvättlösningsprocesserna har följande effekter för kunderna:

8.11.1. Du måste fylla I kontoöppningsformuläret alla begärda uppgifter som skapar din identitet

8.11.2. Vinster får endast betalas till initiativtagaren av ett konto och till ett konto under eget namn och inte på någon tredje parts konto. När du håller ett konto med hjälp av telegrafiska insättningar betalas vinster endast till innehavaren av det ursprungliga bankkontot och det är ditt eget ansvar att se till att kontonummer och namn följer alla överföringar till företaget. När du håller ett konto med hjälp av kredit- / betalkort insättningar betalas vinster tillbaka till samma kort upp till värdet av den deponerade säkerheten. Ytterligare vinster kommer att överföras via telegrafiska medel under förutsättning att villkoren beskrivs ovan.

8.11.3. endast ett konto är tillåtet per person. Inga vinster kan samlas på konton som öppnas I falska namn eller på flera konton som öppnas av samma person.

8.11.4. företaget kan från tid till tid, efter eget gottfinnande, kräva att du lämnar bevis på identitet (såsom en notarisk kopia av pass eller annan identitetsbekräftelse som företaget anser vara nödvändig under omständigheterna) och kan efter eget gottfinnande avbryta ett konto tills ett sådant bevis har lämnats till sin tillfredsställelse.

8,12. Du har läst detta avtal I sin helhet inklusive bilagorna och förstått dess innehåll och konsekvenser, inklusive risken för förlust av alla dina säkerheter innan du accepterar villkoren.

8.13.Klagomål / tvistlösning: inom 45 dagar från händelsens gång kan klienten lämna in ett klagomål till financial commission. Klienten måste dock försöka lösa sitt klagomål till medlemmen först. Efter klienten kunde skicka en klagomålsanmälan till complaint@dubaifxm.com

9. Säkerheter

9,1. För att kunna börja använda systemet för att utföra transaktioner måste du överföra pengar till ett konto som utsetts av bolaget för att användas som säkerhet för de transaktioner som beskrivs häri.

9,2. Bolaget ska ha alla rättigheter och befogenheter I förhållande till säkerheterna tills dess återkallande.

9,3. Eventuella vinster som härrör från dina transaktioner ska läggas till ditt konto som tilläggsskydd. Alla förluster som resulterar I din transaktion ska dras av från ditt konto.

9,4. För att ta bort eventuella tvivel ska ditt kreditbelopp inte ha något intresse.

10. Ytterligare insättningar, uttag, och stängning av kontot

10,1. Eventuellt återkallande av den tillgängliga säkerheten, oavsett om den är delaktig eller total, inklusive eventuell vinst (men inte framtida vinst) – ska utföras av dig skriftligen, med förvarning till bolaget minst sju arbetsdagar.

10,2. Du kan när som helst överföra till ditt konto extra medel som ska användas som säkerhet för transaktioner. Alla villkor I detta avtal ska gälla för eventuella ytterligare medel som så deponeras.

10.3. We allow a maximum of usd/eur 5,000 per deposit/transaction.

11. Vederbörligen auktoriserade personer

11,1. Du kan från och med tillfälle informera bolaget om någon person eller personer som du har behörighet eller behörighet att kommunicera med företaget på din vägnar. Sådan information ska endast skickas till bolaget genom skriftligt meddelande, som ska innehålla namn och identifikationsuppgifter för den behöriga personen eller personerna. Dessutom ska en underskrift av var och en av ovanstående levereras till bolaget. Denna delegering av auktoritet kan också återkallas skriftligt.

11,2. skriftliga eller muntligt överförda ordrar att genomföra transaktioner av någon sådan auktoriserad representant ska binda dig och bolaget för alla ändamål.

12. inspelning av telefonsamtal och inspelning

12,1. företaget eller en auktoriserad part för dess räkning kan (men är inte skyldig att) registrera varje telefonsamtal.

12,2. företaget eller en auktoriserad part på dess vägnar ska behålla kopior av varje skriftlig order som erhållits från dig för en period som bestäms av eget gottfinnande. Vidare ska bolaget eller en auktoriserad part på dess vägnar upprätthålla register över alla dina transaktioner.

12,3. något av dessa register / inspelningar kan användas av bolaget för alla ändamål som bolaget anser lämpligt, bland annat I lösningen av konflikter som kan uppstå mellan parterna.

12,4. härmed klargörs att nämnda inspelningar / inspelningar är bolagets enda egendom och det är inte skyldigt att leverera eller avslöja sådant material till någon annan. Det förtydligas vidare att under alla omständigheter där bolaget ska vara skyldigt att leverera en kopia av sådan eller tillhandahålla dokumentation avseende ditt konto, inklusive strikta instruktioner från behöriga organ eller myndigheter, ska du bära hela kostnaden för duplicering och / eller kopiering av någon post och / eller dokument I enlighet med den dåvarande nuvarande bolagets officiella prislista för sådana tjänster.

13. risker och ansvar

13,1. alla transaktioner ska utföras på din räkning och på din risk. Varken bolaget eller någon auktoriserad part på dess vägnar ska hållas ansvarig för förlust, skada eller skuld som uppkommit direkt eller indirekt av åtgärder som avses I detta avtal. För att ta bort eventuella tvivel, får eventuellt summan som du ansöker inte överstiga dina säkerheter.

13,2. du härmed förklarar att du förstår och accepterar att ett grundläggande villkor för detta avtal hänför sig till bolagets rätt att när som helst, utan förhandsbesked, avbryta transaktion som utförts av dig om din portfölj ska vara noll värde eller mindre, som beräknat med hänsyn till fluktuationerna I finansiella kontraktspriser.

14. Rapporter

på din begäran ska företaget eller en auktoriserad part på dess vägnar förse dig med rapporter om alla dina transaktioner och ditt nuvarande belopp för säkerheter.

15. Provisioner och avgifter

du ska inte debiteras några provisioner av bolaget för någon transaktion som utförts om inte parterna har överenskommit något annat.

16. Transaktioner och handelsegenskaper

16,1. Varje transaktion ska utföras I enlighet med gällande förfaranden enligt handelshandboken. För alla ändamål ska godkännande av en transaktion av dig och deponeringen av säkerheten som ska användas I en sådan transaktion vara tillräcklig övervägning.

16,2. Antagandet av dina instruktioner från bolaget och underlättande av genomförandet av finansiella kontrakt av bolaget ska ske I enlighet med sedvanlig praxis på de internationella finansmarknaderna och sedvanliga praxis som gäller för finansiella kontrakt av arten av de kontrakt som utförs av dig med hjälp av systemet.

17. stopp av handel, felaktiga citat, force major

17,1. Du förstår att de handelsanläggningar som systemet tillhandahåller, kan upphöra eller tillfälligt upphöra utan föregående meddelande på grund av omständigheter utanför bolagets kontroll. I ett sådant fall kan företaget eller en auktoriserad part på dess vägnar stänga alla öppna positioner du kan ha (genom att göra en omvänd transaktion) utan föregående skriftligt meddelande skickas till dig till ett rimligt marknadsvärde som så nära som möjligt återspeglar gällande priser på relevanta kontrakt. Du avstår härmed från anspråk på ersättning / drag / handlingar mot bolaget I en sådan händelse och bekräftar att ett sådant upphävande är ett villkor för detta avtals giltighet.

17,2. Bolaget förbehåller sig rätten, förutsatt att ett tidigare skriftligt meddelande om detta har skickats till dig, för att avbryta transaktioner som på grund av ett system och / eller ett mänskligt fel, oavsett om det är kontrollerat av företaget eller ej, har utförts vid en pris som vid tidpunkten för transaktionen inte var det vägledande och / eller exakta priset för det nämnda finansiella kontraktet som skapades av transaktionen.

18. Förlikningar och betalningar

18,1. Inga medel eller tillgångar ska överföras av en part till den andra med avseende på någon transaktion, förutom avräkning av dina förluster, som skall dras av bolaget eller en auktoriserad part på dess vägnar av säkerheterna och betalningarna av upplupen vinst som görs till du av företaget eller en auktoriserad part på dess vägnar.

18,2. Härmed förtydligas att bolaget inte tillhandahåller valutaväxlingstjänster och därför kan din säkerhet inte återbetalas till dig I en annan valuta än den valuta du deponerade hos företaget. Det utestående saldot (av dina skulder och fordringar från bolaget) ska återbetalas till dig I samma valuta som du betalat dina säkerheter

18,3. För att ta bort eventuella tvivel ska alla betalningar som du begär, överföras till dig inom och senast sju (7) arbetsdagar efter din betalningsansökan.

18,4. Återtagningsanvisningar.

om du vill ta ut pengar som uppkommit på ditt konto måste du fylla i, skriva in och återgå till företaget, som ett villkor för att behandla din förfrågan, formuläret begäran om frisläppande av medel som ska levereras till dig av företaget eller en auktoriserad part på dess vägnar. Inga medel ska frisläppas av bolaget utan föregående kvitto från bolaget eller en auktoriserad part för dennes räkning, av nämnda blankett, vederbörligen undertecknad av dig eller din utsedda representant.

18.4.1. Varje insättning som görs via i-betalningar kommer att återkallas till (annan betalningsmetod). Således är det inte tillåtet att dra tillbaka det till ditt kort. Eller alla insättningar som görs med hjälp av i- betalningar kan inte återkallas genom att återbetala pengar / vinst / vinster till det kreditkort som ursprungligen användes för insättningen. Istället kommer det att behandlas via banköverföringar och / eller andra uttagningsmetoder.

Betalning med kreditkort. Betalningar kan göras till bolaget med kreditkort som omfattas av reglerna för de tillämpliga kreditkortsutgivarna. Om du har en insättningsfond med ett eller flera kreditkort kommer de första utbetalningarna att returneras enligt samma insättningskälla tills det aktuella beloppet har uppnåtts (till exempel om du har deponerat I flera trancher på 3000 € med kort, tas de första 3000 € tillbaka kommer att skickas på samma kreditkort).

18.4.2 För att få tillbaka, måste din förfrågan följa dessa punkter

Minsta uttag € 100 / $
om du gör upphävandet under uppstarten (positionskyddad kampanj) finns det en minimikostnad för evasion på 20 $ / €

Återbetalningar behandlas om all kyc-dokumentation på kontot är I ordning. Om vi ​​missade några dokument sitter uttaget fast

Om det finns öppna positioner förbehåller sig backkontoret rätten att vänta på tillräcklig tillgänglig kapital som ska återkallas
mäklaren förbehåller sig rätten att genomföra en efterhandskontroll om korrekt tillämpning av spreads och swaps I stängda positioner

Vi påpekar att tillbakadragande undviks om återtagningsbeloppet är större än tillgången och marginalen som finns tillgänglig på plattformen. Om du vill begära en större uttag till den tillgängliga marginalen och sedan ta med det underliggande kontot måste du skicka oss ett auktoriseringsmeddelande där du antar ditt personliga ansvar att subkapitalisera ditt handelskonto genom att ta det till margin call och därmed risk för ditt konto rensas.

Återkallelsen behandlas och bearbetas inom 48 timmar av begäran (med undantag för lördag, söndag och helgdag).

18,5. Återbetalningspolicy

Om du önskar återbetalning av dina pengar, återbetalar dubai fxm limited dig fullt ut, dina outnyttjade medel med dubai fxm limited-konto.

Enligt aml-reglerna sker ersättning på samma sätt, särskilt:

Insättning med kreditkort återbetalas på samma kort

Insättningar som görs genom banköverföring återbetalas på samma iban

Insättningar gjorda med elektroniska portföljer som skrill, neteller och andra, återbetalas genom banköverföring på iban I namn på innehavaren av handelskontot

Det är inte möjligt att begära uttag på tredje parts konton om det inte finns några direkta släktingar (t ex maka, far-son).

Under alla omständigheter görs ersättningar I enlighet med föregående punkt 18.4

I-betalningar tillåter inte uttag I form av återbetalning. Varje insättning som görs via i-betalningar kommer att återkallas till (annan betalningsmetod). Således är det inte tillåtet att dra tillbaka det till ditt kort. Om återbetalningen berodde på andra orsaker som oleveranserade varor / tjänster, brott mot villkoren, överskridande betalning etc., Då kan vi behandla det vid mottagandet av en inlämnad återbetalningsformulär.

19. Intellektuell äganderätt

19.1.1. Denna webbplats tillhör oss eller en tredje part inklusive våra licensgivare. Det här innehållet kan innehålla namn, termer och / eller data som kan identifieras med en symbol som identifierar den som ett namn, term eller objekt som upphovsrätten hävdas eller ett registrerat varumärke hålls. Bristen på sådan symbol all upphovsrätt, databasrättigheter, varumärken och andra immateriella rättigheter I innehållet bör under inga omständigheter förstås som att namnet, termen eller uppgifterna inte är intellektuella av oss själva eller en tredje part.

19.1.2. Vilken tredje parts immateriella äganderätt som används av oss I innehållet på vår webbplats bör inte tolkas så att tredjepartsägaren sponsrar, godkänner eller på något sätt är ansluten till oss eller med vår verksamhet eller att de gör någon representation angående rådgivning att satsa på eller handla I våra produkter.

19.1.3. Om det inte är nödvändigt för att se informationen på denna webbplats I din webbläsare, eller enligt vad som är tillåtet enligt vanuatu-lagen eller dessa användarvillkor, får ingen information eller innehåll på denna webbplats reproduceras, anpassas, laddas upp till tredje part, länkade till, inramad, publicerad, distribuerad eller överförd I någon form av någon process utan vårt specifika skriftliga samtycke.

19.1.4. Utöver det ovanstående godkänner du att du inte djuplänkar till webbplatsen, säljer eller tillåter tillgång till webbplatsen till andra och inte kopierar material som visas på webbplatsen för vidareförsäljning eller för något annat syfte till andra utan föregående skriftligt samtycke från bolaget. För att undvika tvivel ska du vara ansvarig och vara bunden av obehörig användning av sajten av dig som görs I strid med detta avsnitt.

20. Du samtycker till att använda den information som erhållits från företagets informationssystem I syfte att exekvera transaktioner inom och inom bolagets webbplats eller system. Du godkänner vidare att du inte använder någon elektronisk kommunikationsfunktion hos en tjänst på webbplatsen för något syfte som är olagligt, plågsamt, missbrukande och påträngande på andras integritet, trakasserier, kränkande, förolämpande, pinsamt, obscent, hotande eller hatligt.

21. Licensen som beviljats ​​enligt detta avtal ska upphöra om företaget ska ha anledning att tro att all information som du lämnat, inklusive din e-postadress, inte längre är aktuell eller korrekt, eller om du inte uppfyller något annat villkor eller villkor I detta avtal och alla regler och riktlinjer för varje tjänst. Vid en sådan överenskommelse accepterar du att upphöra med tillgången till tjänsterna. Du godkänner att företaget, efter eget gottfinnande och med eller utan förvarning, får säga upp din tillgång till någon eller alla tjänster, och ta bort och kassera all information eller innehåll inom en tjänst.

22. Ägarskap

den licens som du har beviljat av företaget I detta avtal för att använda programvaran kommer att förbli I kraft så länge som detta avtal eller något ändrat avtal som ersätter det från tid till annan, har också full verkan. Ägarskapet till programvaran, dokumentationen och alla immateriella rättigheter I det ska alltid vara kvar hos bolaget. Annan användning av programvaran av någon person, företag, bolag, statlig organisation eller någon annan enhet är strängt förbjuden och strider mot denna avtal.

23. Proprietärskydd

Webbplatsen, programvara och dokumentation innehåller material som skyddas av internationella upphovsrätt, affärshemligheter och varumärkeslagar och enligt gällande internationella bestämmelser. Alla rättigheter som inte ges till dig här är uttryckligen reserverade av företaget eller dess tillämpliga licensgivare, leverantörer eller partners. Du får inte ta bort något företagsnamn från företaget från någon kopia av programvaran eller dokumentationen

24. Begränsningar

24.1 du får inte publicera, visa, avslöja, hyra, hyra, ändra, låna, distribuera eller skapa derivatverk baserat på programvaran eller någon del därav. Du får inte omvända, dekompilera, översätta, anpassa eller demontera programvaran, eller försök att skapa källkoden från objektkoden för programvaran. Du kan överföra programvaran till andra datorer som du äger, så länge du bara använder den på en dator I taget.

24.2 dubai fxm tillhandahåller inte forex investment-tjänster I eu, usa, kanada, iran, irak, armenien, azerbajdzjan, storbritannien. Om du bestämmer dig för att öppna ett konto hos oss är det helt under ditt ansvar att kontrollera dina lokala regleringsgränser. Men vi kan öppna ett konto för de kunder som vill handla med cryptocurrencies för de kunder där det inte finns någon lagstiftning I landet.

25. Hyperlänkar

bolaget kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser som kontrolleras eller erbjuds av tredje part. En sådan länk till en webbplats är inte en godkännande, auktorisation, sponsring eller anslutning med avseende på sådan webbplats, dess ägare eller dess leverantörer.

26. företaget varnar dig för att du förstår riskerna med att använda dessa webbplatser innan du hämtar, använder, litar på eller köper någonting via internet. Länkar till dessa webbplatser tillhandahålls enbart för din bekvämlighet och du är överens om att du under inga omständigheter kommer att hålla företaget ansvarig för förlust eller skada som orsakats av användning av eller beroende av innehåll, varor eller tjänster som finns tillgängliga på andra webbplatser.

27. Nuvarande och bindande form

du bekräftar och godkänner det faktum att bolaget kan uppdatera och / eller justera och / eller ändra villkoren I detta avtal från tid till annan enligt behov av sin verksamhet och efter eget gottfinnande, förutsatt att den exakta och nuvarande bindningen blanketten ska publiceras och vara tillgänglig för dig på bolagets hemsida. Bindingsformen för detta avtal ska överensstämma med gällande formulär som är I kraft vid vilken tid som helst.

28. Sekretess

du bekräftar att programvaran innehåller proprietära affärshemligheter I företaget och du härmed accepterar att du behåller konfidentialiteten hos programvaran med minst lika stor omsorg som du använder för att behålla sekretessen för din egen mest konfidentiella information. Du samtycker till att med rimliga skäl kommunicera villkoren I detta avtal till de personer som anställs av dig som kommer I kontakt med programvaran och att använda bästa ansträngningar för att säkerställa att de överensstämmer med dessa villkor.

29. Begränsad garanti

All användning av dig på företagets webbplats och programvara är på ett risk. Webbplatsen och programvaran leveras som den är utan garanti eller representation av något slutsätt som säljs av selskapet inklusive men inte begränsat till salgbarhet eller egnethet för särskilt syfte. I allmänt lagstats rättighet, ansvar företaget alla garantier av någon säkerhet, utan express och implied, inkluderande, utan begränsning, implicerade garantier för salgbarhet och egnethet för särskilt syfte. Företaget garanterar inte att funktionerna I mjukvaran kommer att uppfylla några krav eller krav som du kan ha, eller att programvaran kommer att fungera felfri eller I en oavbrutet funktion eller att eventuella fel eller fel I programvaran kommer att korrigeras, eller at programvaran är kompatibel med någon särskild plattform. Du erkänner att god dataprocesseringsprocedur dictates att någon program, inklusive programvaran, måste tändas testad med nonkritiska data innan du tryckar på den, och du använder hela risken för användning av programvaran. Denna ansvar för garanti begränsar en viktig del av denna licens. Några jurisdiktioner lämmar inte avvisningen eller utanvändning av underförståda garantier som de kan inte använda för dig.

30. Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter får bolagets tjänstemän,
direktörer eller medarbetare är ansvarigt för dig eller antal tredje part om eventuella skador eller följande skador (inklusive, utan begränsning, indirekta, särskilda, straffliga eller lagstatser skador för företagsstorlek, tilldelning av resultat, affärsförteckning eller tap av företagsinformation) utan användning av eller inabilitet att använda programvaran, eller ansvar av en annan part, selv om selskapet har fårt advisat om möjligheten för sådana skador. Särskildens aggregate ansvar för särskilda åtgärder vid dessa avtal eller användning av programvaran och dokumentationen skall inte övriga mängden av de avgifter som du betalat för användningen av programvaran och dokumentationen. Eftersom vissa stater / länder inte tillåter undantag eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, kan ovanstående begränsning inte gälla dig.

31. Sekretesspolicy

Företaget ser integriteten hos sina kunder och skyddar informationen om dem av största vikt. Vi lagrar och bearbetar din information på servrar där de skyddas av både fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder. Om du motsätter dig att din information behandlas på det här sättet, använd inte våra tjänster. Vi ska inte sälja eller hyr din personliga information till tredje part för några ändamål utan ditt uttryckliga samtycke och vi ska endast använda din information enligt beskrivningen I vår integritetspolicy. Genom att acceptera detta avtal samtycker du dock till mottagandet av reklam- och reklammaterial som kommer att skickas till dig av oss, vare sig vår egen eller någon annan tredje part.

32. Uppsägning av avtalet

32,1. bolaget kan när som helst säga upp detta avtal genom att meddela dig detta.

32,2. Du kan när som helst säga upp detta avtal genom att ge företaget ett 48 timmars avancerat meddelande per post.

32,3. Avslutande av avtalet av någon av parterna kräver att du stänger alla öppna positioner genom att genomföra de nödvändiga transaktionerna.

32,4. Från och med dagen för uppsägningstillfället av dig får du inte utföra några nya transaktioner, som ska öppna nya positioner I hans konto.

33. Diverse

33,1. Detta avtal, inklusive alla avsnitten som anges här, omfattar parternas fullständiga och exklusiva överenskommelse med avseende på ämnet och ersätter alla tidigare och samtidiga avtal, överenskommelser, arrangemang, förslag eller framställningar om det är skriftligt eller muntligt som hittills gjorts mellan parterna och om detta ämne. Om kunden består av flera enheter eller individer, ska villkoren I detta avtal binda dem alla solidariskt.

33,2. Alla skyldigheter enligt detta avtal skall utföras av och mellan parterna. Detta avtal skapar inga rättigheter på uppdrag av eller till förmån för någon annan tredje part som inte är den som är undertecknad.

33,3. Du får inte överföra detta avtal eller någon av dina rättigheter eller skyldigheter härunder till någon tredje part.

33,4. Företaget eller en auktoriserad part på dess vägnar kan skicka till dig några meddelanden och handlingar per post, telex, kurir, e-post eller fax, som den anser lämplig. Eventuellt meddelande som skickas av dig till bolaget ska skickas med certifierat brev eller med bud. Sådant tillkännagivande ska gälla vid bolagets faktiska kvitto.

33,5. Detta avtal ska tolkas och verkställas I enlighet med, och ska regleras av vanuatu, oaktat principer om lagkonflikter. Var och en av parterna härmed oåterkalleligt (i) samtycker till varje rättegång, rättsliga åtgärder eller förfaranden I samband med denna överenskommelse uteslutande hänger I de behöriga domstolarna I vanuatu (domstolarna) och avstår från att I största möjliga utsträckning tillåta invändningar som det kan nu eller senare komma till platsen för en sådan kostym, åtgärd eller förfarande I sådana domstolar och varje påstående att någon sådan rättegång, åtgärd eller förfarande har väckts på ett obekvämt forum, (ii) erkänner domstolens kompetens, iii) uttryckligen förklarar sådana domstolar exklusiv behörighet I någon sådan rättegång, åtgärd eller förfarande, och (iv) instämmer I att en slutgiltig dom I en sådan talan, talan eller förfarande som väckts I domstolarna ska vara avgörande och bindande för den och verkställas I alla domstolar.

34. Eventuella åsikter, nyheter, undersökningar, analyser, priser eller annan information som finns på denna webbplats tillhandahålls som allmän marknadsreputation och utgör inte och kan inte tolkas som investeringsrådgivning av något slag. Bolaget ska inte ta ansvar för förlust eller skada, inklusive utan begränsning till eventuell förlust av vinst, som kan uppstå direkt eller indirekt från användning av eller förlita sig på sådan information som ovan angiven.

35. Genom att använda de tjänster som erbjuds av bolaget och genom att använda denna webbplats, godkänner användaren att dubaifxm.trade, författaren och andra enheter som är associerade med dubaifxm.trade inte ska hållas ansvariga för någon direkt eller indirekt, följdskada eller något skador som orsakas av denna användning eller användning av information, signaler, programvara, meddelanden, manualer, arbetsblad, instruktioner, varningar, direktiv etc. Och all annan information som ingår I användningen och förståelsen.

36. Användning av denna webbplats och de tjänster som erbjuds av dubai fxm limited. Com är gjorda på egen risk.

37. Varken garantier för prestanda, resultat eller förutsåg. Avkastning på investeringen erbjuds när som helst.

38. Tidigare resultat är nej och får inte tolkas eller åberopas som garanti för framtida resultat.

39. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du att anta fullständigt och exklusivt ansvar för din forskning, beslut och handlingar.